Klager over Danmarks Lærerforening

Hvis du er utilfreds med Danmarks Lærerforenings behandling af din sag kan du klage til kredsen, sekretariatet og opmandsinstansen.

Klager over sagsbehandling i kredsen

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen i din kreds, kan klagen rettes til medarbejderen i kredsen eller kredsformanden. Gå til din kreds.

 

Da erfaringerne har vist, at nogle klager beror på manglende oplysning eller misforståelser, anbefales det at man først retter henvendelse til medarbejderen. 

 

Hvis du ikke er tilfreds med kredsens svar, kan du bede kredsen oversende din klage til Danmarks Lærerforenings klagefunktion.

 

Hvis du efterfølgende ikke er tilfreds med klagefunktionens afgørelse, kan afgørelsen påklages til Danmarks Lærerforenings opmandsinstans. Opmandens afgørelse kan ikke påklages.

 

 

Klager over sagsbehandling i sekretariatet

Hvis du ønsker at klage over sagsbehandlingen i sekretariatet, kan klagen rettes til medarbejderen i sekretariatet eller medarbejderens chef. Se medarbejder i sekretariatet.

 

Da erfaringerne har vist, at nogle klager beror på manglende oplysning eller misforståelser, anbefales det at man først retter henvendelse til medarbejderen. 

 

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du bede medarbejderen eller chefen om at oversende din klage til Danmarks Lærerforenings klagefunktion.

 

Hvis du efterfølgende ikke er tilfreds med klagefunktionens afgørelse, kan afgørelsen påklages til Danmarks Lærerforenings opmandsinstans. Opmandens afgørelse kan ikke påklages.

 

 

Kontakt til klagefunktionen

Klagefunktionen kan kontaktes på e-mail klagefunktionen@dlf.org.

 

Læs Danmarks Lærerforenings retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet  og medlemmernes retssikkerhed (PDF)

 

 

Danmarks Lærerforenings opmandsinstans

Danmarks Lærerforening har også en opmandsinstans, der har den opgave at behandle medlemmernes klagesager. Det sker for at sikre, at medlemmerne får rigtige og ensartede afgørelser. Kongressen har udpeget opmanden, der kan behandle klager fra medlemmerne. Der er tale om en instans, der er helt uafhængig af foreningen.

 

Oprindelsen til denne instans var et ønske om at sikre medlemmerne den størst mulige sikkerhed for, at foreningen træffer rigtige afgørelser. De sager, der kan klages over, er personsager - altså sager der vedrører det enkelte medlem direkte. Opmanden kan kun behandle sager, hvis du først har klaget til kreds eller foreningen centralt. 

 

Opmanden kan ikke behandle sager om politiske afgørelser truffet af foreningen centralt eller kredse. Opmanden kan heller ikke behandle sager, der vedrører "Folkeskolens" virksomhed samt sager, der behandles af a-kassen. 

 

Hovedstyrelsen har fastsat nærmere regler for instansens virksomhed samt retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet og medlemmernes retssikkerhed. Hent retningslinjerne.

 

Klage til Opmanden sendes til Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K eller e-mail dlf@dlf.org

 

 

Afgørelser på opmandssager

 

 

Klager over medlemsfordele

Hvis du er utilfreds med noget omkring medlemsfordelene, kontakt først Danmarks Lærerforening på tlf. 33 69 63 00 eller e-mail dlf@dlf.org.

 

Fører din henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk, e-mail cfk@kfst.dk.

 

Hvis klagen drejer sig om vores feriehuse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning, Amagertorv 9, 2., 1160 København K, www.fbnet.dk, e-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

 

Drejer klagen sig om vores lejelejligheder, har du mulighed for at klage til Huslejenævnet via dette link https://www.huslejenaevn.dk/.

Find din kreds

Find den kreds du ønsker at klage til.

Søg på din kreds